ชนิดของหนังสือราชการ ของไทย
Pilom City Hotel
pilomcity
ในฐานะที่เราทำงานราชการ ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำหนังสือสำหรังานราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก ๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ
๑. หนังสือภายนอก
๒. หนังสือภายใน
๓. หนังสือประทับตรา
๔. หนังสือสั่งการ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์
๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ราชการของไทย
Pilom City Hotel
pilomcity
งานราชการ (สำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข) หรือ รัฐการ (สำหรับประเทศที่ไม่ได้มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข) เป็นระบบการทำงานอย่างหนึ่งของรัฐ หมายถึง การงานของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล รวมไปถึงของทหารและตำรวจซึ่งอาจเรียกแยกเฉพาะว่า "ราชการฝ่ายทหาร" หรือ "รัฐการฝ่ายทหาร" แล้วแต่กรณี
ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบที่นิยมใช้กันมาก)
ระบบราชการในประเทศไทยเป็นระบบการทำงานหลักควบคู่ไปกับ ระบบเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ มีหลายประเภท เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันกับข้าราชการ

ตัวอย่างโครงงาน
Pilom City Hotel
pilomcity
ชื่อ ตัวอย่างโครงงาน เป็นสิ่งสำคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถึง
วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และควรกำหนดชื่อโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักด้วย
                  การตั้งชื่อโครงงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิยมตั้งชื่อให้มีความกะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน ผู้ฟัง แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ ผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องเข้าใจปัญหาที่สนใจศึกษาอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริงด้วย เช่น
                  โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ “ถุงพลาสติกพิชิตแมลงวันตัวน้อย” ซึ่งปัญหาเรื่องที่สนใจศึกษาคือถุงน้ำพลาสติกสามารถไล่แมลงวันที่มาตอมอาหารได้จริงหรือ จากเรื่องดังกล่าวผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ บางคนหรือบางคณะอาจสนใจตั้งชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ว่า “การศึกษาการไล่แมลงวันด้วยถุงน้ำพลาสติก” หรือ “ผลการใช้ถุงน้ำพลาสติกต่อการไล่แมลงวัน” ก็เป็นได้
                  อย่างไรก็ตามจะตั้งชื่อโครงการในแบบใด ๆ นั้น ต้องคำนึงถึงความสามารถที่จะ
สื่อความหมายถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจน

หนังสือรับรองเงินเดือน
Pilom City Hotel
pilomcity
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือน ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน และหนังสือรับรองเงินเดือนภาษาอังกฤษ ของราชการ รัฐวิสหกิจ และบริษัท

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน # หนังสือรับรองเงินเดือน # ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน, # ฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน # แบบหนังสือรับรองเงินเดือน # แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนบริษัท # หนังสือรับรองเงินเดือนพนักงาน # หนังสือรับรองเงินเดือนบริษัท


Buy Spider-Man Bike (12-Inch Wheels) For Sale Online
Pilom City Hotel
pilomcity
Buy Spider-Man Bike (12-Inch Wheels) For Sale Online
#EANF#

Buy Diggin Active Skuut Wooden Balance Bike For Sale Online
Pilom City Hotel
pilomcity
Buy Diggin Active Skuut Wooden Balance Bike For Sale Online
http://www.facebook.com/notes/best-buy-america/buy-diggin-active-skuut-wooden-balance-bike-for-sale-online/289581077771471

Buy Strider PREbike Balance Running Bike On Line
Pilom City Hotel
pilomcity
Buy Strider PREbike Balance Running Bike On Line
#EANF#

Buy Coleman Big Game Sleeping Bag with Pillow On Line
Pilom City Hotel
pilomcity
Buy Coleman Big Game Sleeping Bag with Pillow On Line
http://www.facebook.com/notes/pages/

Buy Coleman North Rim 0-Degree Mummy Bag On Line
Pilom City Hotel
pilomcity
Buy Coleman North Rim 0-Degree Mummy Bag On Line
http://www.facebook.com/notes/best-buy-america/buy-coleman-north-rim-0-degree-mummy-bag-on-line/289557587773820

Buy Coleman Trinidad Warm-Weather Sleeping Bag For Sale Onlin...
Pilom City Hotel
pilomcity
Buy Coleman Trinidad Warm-Weather Sleeping Bag For Sale Onlin...
#EANF#

?

Log in